கூப்பன்

350; 1499; 2799;3999; 4
✡முதலில் ஒரு கூப்பன் வாங்க வேண்டும் பின்பு எந்த பொருள் வேண்டுமோ அதை மார்க் செ து போஸ்ட் மூலம் எங்களுக்கு அனுப்ப வேண்டும்
✡️நாங்கள் மூன்று கூப்பன் உங்களுக்கு அனுப்பவோம் அதை ➖➖ கொடுத்து வாங்க வேண்டும் ஒச கூப்பன் விலைக்கு ➖➖அந்த மூன்று கூப்பன் வெவ்வெரு நபர்களுக்கு விற்க வேண்டும்
✡️அந்த நபர்களிடம் இருந்து மூன்று கூப்பன் எங்களுக்கு வந்த பின் நாங்கள் 3 கூப்பனை அனுப்புவோம் அதை வாடீக்கையளர் வாங்கியவுடன்
✡️முதலில் வாங்கிய நபருக்கு மார்க்கு செ த பொருளை பதிவு தபால் மூலம் 5 நாட்களுக்குள் முதல் 10 நாட்களுக்குள் அனுப்பி வைப்பதும்
நிபந்தனைகள்
✡️வாங்கிய கூப்பனுக்கு பணமாக எக்காரணத்தைக் கொண்டும் திருப்பி தரப்படமாட்டாது அதற்கு பதிலாக கூப்பனை கொடுத்து கூடுதலாக பணத்தை கொடுத்து எந்த பொருள் வேண்டுமோ அந்த பொருளை பெற்றுக்கொள்ளலாம்
✡️தங்கள் சந்தேகங்களுக்கு எங்களை வாட்ஸ் அப் மூலம் தொடர்பு கொள்ளலாம்
✡️டெலிவரி தொகை வாடிக்கையாளரைச் சேர்ந்தது
✡️இந்த கூப்பன் மூன்று மாதங்கள் வரை செல்லுபடியாகும்
✡️கம்பெனி நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டது
1,First buy one coupon after which product you wanted we will send it my post for your address
2.We will send 3 coupons to your address by post you can collect 3 coupons for ………by post one coupon price ………
3.lf you sale a three coupon for each three different persons that three persons sent by post in our address our company will be receive three coupons after send it three coupons receiving that three persons after we will send it product for first purchase persons
Conditions
Once sold a coupon not refund for money for that coupon value your purchase any thinks
Any clarification please contact by WhatsApp
Delivery charges by our risk
4
This coupon valid 3 months
In all aspects company rules
✡முதலில் ஒரு கூப்பன் வாங்க வேண்டும் பின்பு எந்த பொருள் வேண்டுமோ அதை மார்க் செ து போஸ்ட் மூலம் எங்களுக்கு அனுப்ப வேண்டும்
✡️நாங்கள் மூன்று கூப்பன் உங்களுக்கு அனுப்பவோம் அதை ➖➖ கொடுத்து வாங்க வேண்டும் ஒச கூப்பன் விலைக்கு ➖➖அந்த மூன்று கூப்பன் வெவ்வெரு நபர்களுக்கு விற்க வேண்டும்
✡️அந்த நபர்களிடம் இருந்து மூன்று கூப்பன் எங்களுக்கு வந்த பின் நாங்கள் 3 கூப்பனை அனுப்புவோம் அதை வாடீக்கையளர் வாங்கியவுடன்
✡️முதலில் வாங்கிய நபருக்கு மார்க்கு செ த பொருளை பதிவு தபால் மூலம் 5 நாட்களுக்குள் முதல் 10 நாட்களுக்குள் அனுப்பி வைப்பதும்
நிபந்தனைகள்
✡️வாங்கிய கூப்பனுக்கு பணமாக எக்காரணத்தைக் கொண்டும் திருப்பி தரப்படமாட்டாது அதற்கு பதிலாக கூப்பனை கொடுத்து கூடுதலாக பணத்தை கொடுத்து எந்த பொருள் வேண்டுமோ அந்த பொருளை பெற்றுக்கொள்ளலாம்
✡️தங்கள் சந்தேகங்களுக்கு எங்களை வாட்ஸ் அப் மூலம் தொடர்பு கொள்ளலாம்
✡️டெலிவரி தொகை வாடிக்கையாளரைச் சேர்ந்தது
✡️இந்த கூப்பன் மூன்று மாதங்கள் வரை செல்லுபடியாகும்
✡️கம்பெனி நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டது
1,First buy one coupon after which product you wanted we will send it my post for your address
2.We will send 3 coupons to your address by post you can collect 3 coupons for ………by post one coupon price ………
3.lf you sale a three coupon for each three different persons that three persons sent by post in our address our company will be receive three coupons after send it three coupons receiving that three persons after we will send it product for first purchase persons
Conditions
Once sold a coupon not refund for money for that coupon value your purchase any thinks
Any clarification please contact by WhatsApp
Delivery charges by our risk
4
This coupon valid 3 months
In all aspects company rules
✡முதலில் ஒரு கூப்பன் வாங்க வேண்டும் பின்பு எந்த பொருள் வேண்டுமோ அதை மார்க் செ து போஸ்ட் மூலம் எங்களுக்கு அனுப்ப வேண்டும்
✡️நாங்கள் மூன்று கூப்பன் உங்களுக்கு அனுப்பவோம் அதை ➖➖ கொடுத்து வாங்க வேண்டும் ஒச கூப்பன் விலைக்கு ➖➖அந்த மூன்று கூப்பன் வெவ்வெரு நபர்களுக்கு விற்க வேண்டும்
✡️அந்த நபர்களிடம் இருந்து மூன்று கூப்பன் எங்களுக்கு வந்த பின் நாங்கள் 3 கூப்பனை அனுப்புவோம் அதை வாடீக்கையளர் வாங்கியவுடன்
✡️முதலில் வாங்கிய நபருக்கு மார்க்கு செ த பொருளை பதிவு தபால் மூலம் 5 நாட்களுக்குள் முதல் 10 நாட்களுக்குள் அனுப்பி வைப்பதும்
நிபந்தனைகள்
✡️வாங்கிய கூப்பனுக்கு பணமாக எக்காரணத்தைக் கொண்டும் திருப்பி தரப்படமாட்டாது அதற்கு பதிலாக கூப்பனை கொடுத்து கூடுதலாக பணத்தை கொடுத்து எந்த பொருள் வேண்டுமோ அந்த பொருளை பெற்றுக்கொள்ளலாம்
✡️தங்கள் சந்தேகங்களுக்கு எங்களை வாட்ஸ் அப் மூலம் தொடர்பு கொள்ளலாம்
✡️டெலிவரி தொகை வாடிக்கையாளரைச் சேர்ந்தது
✡️இந்த கூப்பன் மூன்று மாதங்கள் வரை செல்லுபடியாகும்
✡️கம்பெனி நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டது
1,First buy one coupon after which product you wanted we will send it my post for your address
2.We will send 3 coupons to your address by post you can collect 3 coupons for ………by post one coupon price ………
3.lf you sale a three coupon for each three different persons that three persons sent by post in our address our company will be receive three coupons after send it three coupons receiving that three persons after we will send it product for first purchase persons
Conditions
Once sold a coupon not refund for money for that coupon value your purchase any thinks
Any clarification please contact by
Delivery charges by our risk
4
This coupon valid 3 months
In all aspects company rules
✡முதலில் ஒரு கூப்பன் வாங்க வேண்டும் பின்பு எந்த பொருள் வேண்டுமோ அதை மார்க் செ து போஸ்ட் மூலம் எங்களுக்கு அனுப்ப வேண்டும்
✡️நாங்கள் மூன்று கூப்பன் உங்களுக்கு அனுப்பவோம் அதை ➖➖ கொடுத்து வாங்க வேண்டும் ஒச கூப்பன் விலைக்கு ➖➖அந்த மூன்று கூப்பன் வெவ்வெரு நபர்களுக்கு விற்க வேண்டும்
✡️அந்த நபர்களிடம் இருந்து மூன்று கூப்பன் எங்களுக்கு வந்த பின் நாங்கள் 3 கூப்பனை அனுப்புவோம் அதை வாடீக்கையளர் வாங்கியவுடன்
✡️முதலில் வாங்கிய நபருக்கு மார்க்கு செ த பொருளை பதிவு தபால் மூலம் 5 நாட்களுக்குள் முதல் 10 நாட்களுக்குள் அனுப்பி வைப்பதும்
நிபந்தனைகள்
✡️வாங்கிய கூப்பனுக்கு பணமாக எக்காரணத்தைக் கொண்டும் திருப்பி தரப்படமாட்டாது அதற்கு பதிலாக கூப்பனை கொடுத்து கூடுதலாக பணத்தை கொடுத்து எந்த பொருள் வேண்டுமோ அந்த பொருளை பெற்றுக்கொள்ளலாம்
✡️தங்கள் சந்தேகங்களுக்கு எங்களை வாட்ஸ் அப் மூலம் தொடர்பு கொள்ளலாம்
✡️டெலிவரி தொகை வாடிக்கையாளரைச் சேர்ந்தது
✡️இந்த கூப்பன் மூன்று மாதங்கள் வரை செல்லுபடியாகும்
✡️கம்பெனி நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டது
1,First buy one coupon after which product you wanted we will send it my post for your address
2.We will send 3 coupons to your address by post you can collect 3 coupons for ………by post one coupon price ………
3.lf you sale a three coupon for each three different persons that three persons sent by post in our address our company will be receive three coupons after send it three coupons receiving that three persons after we will send it product for first purchase persons
Conditions
Once sold a coupon not refund for money for that coupon value your purchase any thinks
Any clarification please contact by WhatsApp
Delivery charges by our risk
4
This coupon valid 3 months
In all aspects company rules
shop
shop
shop
✡முதலில் ஒரு கூப்பன் வாங்க வேண்டும் பின்பு எந்த பொருள் வேண்டுமோ அதை மார்க் செ து போஸ்ட் மூலம் எங்களுக்கு அனுப்ப வேண்டும்
✡️நாங்கள் மூன்று கூப்பன் உங்களுக்கு அனுப்பவோம் அதை ➖➖ கொடுத்து வாங்க வேண்டும் ஒச கூப்பன் விலைக்கு ➖➖அந்த மூன்று கூப்பன் வெவ்வெரு நபர்களுக்கு விற்க வேண்டும்
✡️அந்த நபர்களிடம் இருந்து மூன்று கூப்பன் எங்களுக்கு வந்த பின் நாங்கள் 3 கூப்பனை அனுப்புவோம் அதை வாடீக்கையளர் வாங்கியவுடன்
✡️முதலில் வாங்கிய நபருக்கு மார்க்கு செ த பொருளை பதிவு தபால் மூலம் 5 நாட்களுக்குள் முதல் 10 நாட்களுக்குள் அனுப்பி வைப்பதும்
நிபந்தனைகள்
✡️வாங்கிய கூப்பனுக்கு பணமாக எக்காரணத்தைக் கொண்டும் திருப்பி தரப்படமாட்டாது அதற்கு பதிலாக கூப்பனை கொடுத்து கூடுதலாக பணத்தை கொடுத்து எந்த பொருள் வேண்டுமோ அந்த பொருளை பெற்றுக்கொள்ளலாம்
✡️தங்கள் சந்தேகங்களுக்கு எங்களை வாட்ஸ் அப் மூலம் தொடர்பு கொள்ளலாம்
✡️டெலிவரி தொகை வாடிக்கையாளரைச் சேர்ந்தது
✡️இந்த கூப்பன் மூன்று மாதங்கள் வரை செல்லுபடியாகும்
✡️கம்பெனி நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டது
1,First buy one coupon after which product you wanted we will send it my post for your address
2.We will send 3 coupons to your address by post you can collect 3 coupons for ………by post one coupon price ………
3.lf you sale a three coupon for each three different persons that three persons sent by post in our address our company will be receive three coupons after send it three coupons receiving that three persons after we will send it product for first purchase persons
Conditions
Once sold a coupon not refund for money for that coupon value your purchase any thinks
Any clarification please contact by WhatsApp
Delivery charges by our risk
4
This coupon valid 3 months
In all aspects company rules
shop
shop
shop
[contact-form-7 404 "Not Found"]